دکمه ها

دکمه های کوچک

[button color=”red” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”black” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”gray” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”white” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”#” target=”blank” ]کوچک[/button]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

دکمه های متوسط

[button color=”red” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”black” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”gray” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”white” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”pink” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[button color=”purple ” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]متوسط[/button]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

 

دکمه های بزرگ

[button color=”red” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”orange” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”black” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”white” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”pink” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

[button color=”purple ” size=”big” link=”#” target=”blank” ]بزرگ[/button]

 

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

دکمه با آیکن

[button color=”green” size=”big” link=”#” icon=”fa-download” target=”false”]دانلود[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”#” icon=”fa-twitter” target=”false”]دنبال کنید[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”#” icon=”fa-external-link” target=”false”]مشاهده کنید[/button]

 

مجید رضوی

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک

دومان سهند

موسسه ماهان

خرید سنگ قبر

فیلم استرچ غذایی

راهنمای خرید گوشی موبایل با بودجه مختلف