• دقت دمایی دستگاه انکوباتور 

    دقت دمایی دستگاه انکوباتور 

    انکوباتور آزمایشگاهی  انکوباتور از دستگاه های مهم و حیاتی آزمایشگاه ها میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی است. به بیانی دیگر هر آزمایشگاهی که در آن کشت سلولی انجام بگیرد، بدون دستگاه انکوباتور قابل بهره برداری و استفاده نیست. انکوباتور در آزمایش های میکروبیولوژی دستگاهی عایق و محصور است که شرایط بهینه دما، رطوبت و سایر شرایط محیطی مانند کنترل حجم

خرید کتاب کمک درسی

خرید یونولیت سقفی

سینی کابل

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

موسسه ماهان

خرید سنگ قبر

فیلم استرچ غذایی